tilt

[tɪlt] [tɪlt]

v. (使)倾斜,(使)倾侧;(使)倾向于,(使)偏向于;俯仰(摄影机);<史>(格斗中)持矛冲刺(或比武);以言词或文字抨击

n. 倾斜,倾侧,倾斜度;(对某人、某信仰或某行为的)倾向,偏向;(意欲赢得某物或战胜某人的)企图,尝试;(口头或文字的)抨击,攻击;(摄影机的)俯仰转动,上下摇摄;<美,非正式>(双人或两队间的)比赛,竞赛;<加>林中小屋;<史>骑马持矛冲刺,马上比枪,比武

【名】 (Tilt)(美、英)蒂尔特(人名)

[ 复数:tilts 第三人称单数:tilts 现在分词:tilting 过去式:tilted 过去分词:tilted]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 14:38:18 2023-03-29 12:57:10 2023-03-29 12:52:35 2023-03-29 14:11:35 2023-03-29 13:39:59 2023-03-29 13:01:01 2023-03-29 13:15:16 2023-03-29 13:03:10 2023-03-29 13:45:36 2023-03-29 13:41:30 2023-03-29 14:18:18 2023-03-29 12:53:59 2023-03-29 12:46:26 2023-03-29 14:19:52 2023-03-29 14:30:54 2023-03-29 14:25:47 2023-03-29 13:00:20 2023-03-29 15:07:01 2023-03-29 14:41:38 2023-03-29 12:48:22